Sodelovanje z družinami

Družina ima največji vpliv na svoje otroke, zato v vzgojno – izobraževalni proces, ki temelji na demokratičnih vrednotah vključujemo vso družino.
Zavedamo se, da smo vzgojitelji in starši povezani s skupnim ciljem in željami: omogočiti našim najmlajšim občutek varnosti in medsebojne navezanosti, topline, sprejetosti ter napredek v razvoju.

Ta cilj uresničujemo v dejavnostih, kjer se povezujemo vzgojitelji, starši in otroci. 

 

OBLIKE SODELOVANJA VRTCA Z DRUŽINAMI:

• pisno informiranje staršev,
• srečanja s starši otrok novincev,
• oddelčni roditeljski sestanki,
• izobraževalna srečanja (predavanja, delavnice – klepeti s strokovnjaki),
• družinska srečanja (delavnice, pikniki, praznovanja, športni popoldnevi,…),
• individualni pogovori vzgojiteljev in staršev pred vstopom v vrtec , o otrokovem razvoju, učenju in napredku,
• starši v oddelku,
• obiski vzgojiteljev na otrokovem domu, 
• ljubkovalna igrača na otrokovem domu,
• knjižni nahrbtniki na otrokovem domu,
• starši sodelujejo v svetu staršev enote, svetu staršev vrtca, v svetu zavoda ter v skladu vrtca.

PRAVICE STARŠEV IN OTROK

Pravice staršev in otrok so določene v mednarodnih dokumentih, ustavi in zakonih.
• Vrtec je institucija, ki mora skrbeti za uresničevanje temeljnih otrokovih pravic. V demokratični državi zastopajo otrokove pravice starši oz. njihovi zakoniti zastopniki.
• Otrokom, vključenim v javne vrtce, zagotavlja država možnosti za optimalen razvoj ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost, telesno in duševno konstitucijo itn. Optimalen razvoj vključuje tudi možnost poglobljenega razvoja na določenem področju.
• Uresničevanje zahteve po enakih možnostih ni mogoče brez upoštevanja razlik, pravice do izbire in drugačnosti, ki jo mora omogočiti organizacija življenja in dela v vrtcu. Pri otrocih je to povezano z  vzgojo za strpnost, solidarnost in odgovornost ter s postopnim razvijanjem kritičnega duha, osebnih odločitev in avtonomne presoje.
• Javni vrtci so svetovnonazorsko nevtralni.
• Starši imajo pravico do vpogleda v programe za predšolske otroke (Kurikulum), do obveščenosti o življenju in delu v vrtcu in pravico do zaščite zasebnosti, s poudarkom na varstvu osebnih podatkov.
• Starši imajo pravico do sodelovanja pri načrtovanju ter organiziranju življenja in dela v vrtcu in oddelku, kar jim mora vrtec formalno omogočiti. Pri tem morajo upoštevati meje svojega soodločanja in ne smejo posegati v strokovno avtonomnost vrtca.
• Vrtec omogoči staršem ob vključitvi otroka v življenje vrtca postopno uvajanje, kar pomeni, da smejo biti starši skupaj z otrokom v oddelku več tednov.

OBVEZNOSTI STARŠEV OZ. SKRBNIKOV DO VRTCA

Starši so dolžni:
• zagotoviti spremstvo otroka na poti v vrtec in iz vrtca (odrasla, vzgojiteljem znana oseba),
• otroka osebno predati vzgojiteljici ali pomočnici/ku vzgojiteljice;
• sodelovati v različnih oblikah, ki jih vrtec organizira za starše,
• prijaviti izostanek otroka,
• vpisati in izpisati otroka na upravi vrtca (Cesta XIV. divizije 14 a, Maribor),
• upoštevati Pravilnik o varnosti otrok,
• redno plačevati ceno programa na osnovi Pravilnika o plačilu vrtca,
• v vrtec voditi le zdravega otroka.