Svetovalna služba

SVETOVALNA SLUŽBA

Delo svetovalnih delavk je namenjeno vsem otrokom, staršem, strokovnim in vodstvenim delavcem vrtca.

Svetovalni delavki nudita staršem pomoč in svetovanje pri:
• vključitvi in navajanju otroka na življenje v vrtcu,
• prehodu v osnovno šolo,
• vzgoji otroka,
• odpravljanju otrokovih razvojnih, čustvenih in vedenjskih težav ter stisk (težave pri hranjenju, spanju, močenje postelje, blatenje, nemirnost, nočne more in strahovi, samozadovoljevanje, agresivno vedenje,… ),
• reševanju težav, ki jih ima otrok ob kritičnih situacijah v družini (rojstvo sorojencev, razveza, selitev družine, smrt,…).

Svetovalno delo poteka v dobrobit otroka, po načelih dvosmerne komunikacije, skupnega dogovarjanja, varovanja zaupnosti podatkov. V kolikor je potrebno, svetovalni delavki v soglasju s starši, pri svojem delu sodeluje tudi z drugimi strokovnimi institucijami.

Za svetovanje in posvetovanje se starši odločijo prostovoljno, lahko se zanj dogovorijo osebno, s pomočjo otrokove vzgojiteljice, po telefonu ali preko e-pošte svetovalne delavke. Svetovanje poteka v pisarni svetovalne službe ali po dogovoru v enoti, ki jo obiskuje otrok.

FANIKA BALIČ, prof.ped. in Petra Roj, prof. ped. in slov.
sedež je v enoti Kekec, Ulica Štravhovih 50, Maribor
telefon: 02 47 10 904, e-pošta: fanika.balic@gmail.com, roj.petra@gmail.com

 

 

 

 

 

DODATNA STROKOVNA POMOČ OTROKOM S TEŽAVAMI V RAZVOJU

Kadar ima otrok težave v razvoju (otrok ne govori po tretjem letu, ima težave na področju igre, komunikacije, razumevanja, motoričnih spretnosti, koncentracije in pozornosti,), obiskuje logopeda, psihologa ali defektologa,.Vam svetujemo pogovor s pedagoginjo, ki Vam bo predstavila možnost nudenja dodatne strokovne pomoči otroku v vrtcu. Zgodnje odkrivanje otrokovih težav in nudenje kakovostne dodatne strokovne pomoči pomembno vpliva na razvoj otroka.

Dodatna strokovna pomoč
Dodatno individualno strokovno pomoč se nudi otroku na osnovi ustrezne odločbe o usmeritvi, ki jo izda Zavod za šolstvo. Izvajajo jo mobilni specialni pedagogi – defektologi, logopedi (odvisno od  težav) v vrtcu oz. oddelku, komor je otrok vključen.

Timska obravnava
Za vsakega otroka, ki mu je z odločbo dodeljena dodatna strokovna pomoč, se izdela individualiziran program, pri katerem sodeluje strokovna skupina. Strokovna skupina sodeluje s starši in obravnava otroka po načelih timskega dela.

Delo z otroki s posebnimi potrebami v vrtcu koordinira svetovalna delavka Fanika Balič, tel.: 02 47 10 904.