Na podlagi 24. in 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Ur.l. RS, št. 21/2013, 78/2013 – popr., 47/2015) ter Zakon o vrtcih (Ur.l. RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) objavljamo

PROSTO DELOVNO MESTO V VRTCU POBREŽJE

Naziv delovnega mesta Število mest Trajanje zaposlitve Zahtevani pogoji za zaposlitev

Vzgojitelj/ica

predšolskih otrok

1

določen čas

od 4. 12. 2018

do 31. 08. 2019

40 ur na teden

Izobrazba pridobljena po študijskem programu za pridobitev izobrazbe najmanj prve stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljene po študijskem programu, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi najmanj prve stopnje, ustrezne smeri

 

Vloge oddate v roku 3 delovnih dni od objave na:

Vrtec Pobrežje Maribor

Cesta XIV. divizije 14a, 2000 Maribor

Ravnateljica

Branka Šamec, prof. ped. in soc.