VREDNOTE, POSLANSTVO, VIZIJA

 

VREDNOTE

 • Spoštovanje vseh udeležencev v procesu, različnih idej in razlik med ljudmi.
 • Pravičnost do vseh otrok, staršev in sodelavcev.
 • Zaupanje.
 • Odprtost.
 • Sodelovanje.
 • Znanje in inovativnost.
 • Svoboda in odgovornost.
 • Pozitivni medsebojni odnosi.
 • Zdrav in zadovoljen otrok, delavec.

 

NAŠE POSLANSTVO

 • Ustvarjamo pogoje za dobro klimo in kulturo medsebojnih odnosov ter nudimo možnosti  za strokovno in osebnostno rast zaposlenih.
 • Naša ravnanja podpirajo vrednote, kot so: zdrav in zadovoljen otrok, delavec; odgovornost in pravičnost do vseh otrok, staršev in sodelavcev; spoštovanje, znanje in sodelovanje.
 • Skrbimo za zdravo, varno, ustvarjalno ter spodbudno učno okolje za učenje in razvoj potencialov vseh otrok ter zagotavljamo ustrezne življenjske in delovne pogoje.
 • Razvijamo sodoben koncept državljanstva, ki temelji na upoštevanju človekovih pravic in demokratičnih medsebojnih odnosih, ki spodbujajo zavedanje lastne identitete in kulture, ter spoznavanje in sprejemanje drugih kultur.
 • Vključujemo otroke s posebnimi potrebami v inkluzivne oddelke, dajemo poudarek vzgoji medsebojne strpnosti, spoštovanju, sprejemanju drugačnosti in življenju v sožitju z drugimi.
 • Skrbimo za medsebojno povezovanje in sodelovanje z družinami ter razvijamo sodelujoče partnerstvo s starši.
 • Sodelujemo s skupnostjo in mediji, kjer predstavljamo svoje delo, znanje in izkušnje ter spremljamo spremembe v okolju, kjer delujemo.
 • Zagotavljamo zdravo in pestro prehrano z zmanjševanjem aditivov in uvajanjem eko živil.
 • Razvijamo sistematičen pristop spremljanja pedagoškega procesa, ki vodi k nenehnemu izboljševanju kakovosti na področju življenja in dela v vrtcu.
 • Skrbimo za trajnostni razvoj. V skrbi za kvalitetno življenje naslednjih rodov razvijamo pripravljenost in sposobnost odgovornega ravnanja ter odločanja v okolju, kjer živimo in delamo.

 

VIZIJA VRTCA POBREŽJE

»Z ROKO V ROKI ZA ZDRAVO, VARNO, PRIJAZNO, USTVARJALNO, SPODBUDNO UČNO OKOLJE IN RAZVOJ POTENCIALOV VSEH OTROK.«