EKO

Program Eko šola je mednarodno uveljavljen program celostne okoljske vzgoje in je nacionalni projekt, in poteka preko združenja slovensko ekološkega gibanja  ter evropskega združenja in je sestavni del prizadevanj EU za okoljevarstveno izobraževanje. Nosilec projekta je Sklad za okoljevarstveno izobraževanje – Foundation for Environmental Education.  Projekt izvajamo že 12. leto in je  prerasel v naš način življenja in dela z otroki.
Glavni cilj slovenske Ekošole je vzgojiti otroka in mladostnika, da bi mu skrb za okolje in naravo postala del vsakdanjega življenja.


Okoljska vzgoja je del pomembne medpodročne dejavnosti, katere cilje uresničujemo z različnimi vsebinami, ki so načrtovane v LDN vrtca in na nivoju enot ter oddelkov.
Ekološka osveščenost vpliva na kvaliteto življenja in dela vseh zaposlenih in drugih udeležencev v izvajanju projekta.
eko1

Temelj odgovornega odnosa do okolja ni le posredovanje in pridobivanje znanja, ampak dejavno spreminjanje kulture obnašanja in ravnanja. Ekošola je metodološko mednarodno primerljiv program, ki temelji na metodologiji 7 korakov in je primerljiv z okoljskim  standardom kakovosti ISO 14001.

                              eko2

Prepoznavni znak mednarodnega programa Eko šole je zelena zastava.

 

Veliko se povezujemo z zunanjim okoljem, saj ekološko vzgajamo in osveščamo vse deležnike v procesu, kajti vsi smo soodgovorni za varovanje okolja.

Cilji, katerim sledimo na nivoju vrtca:      

   1. Razviti odgovorno ravnanje z okoljem;
2.  Razviti kompetence za zdrav način življenja in skrb za ohranjanje zdravega okolja;
3. Učinkovito rabiti naravne vire. Razvijati pozitivne medsebojne odnose;
   4. Vzgajati in izobraževati za zdrav način življenja v zdravem okolju;

                         eko3  V našem vrtcu se zavedamo svojega poslanstva ter tega, da se otroci veliko učijo s posnemanjem. Zavedamo se lastnega zgleda ter zgleda tistih,, ki so otrokom blizu (starši, stari starši…).
Naš načrt za realizacijo in potek eko vsebin je zelo široko zastavljen in trajen. Skupaj z otroki počasi preoblikujemo in oblikujemo tudi eko zavest družin na različnih nivojih.
Živimo in delujemo ekološko in nam je vzgoja za okoljsko odgovornost ko »prikriti kurikulum« že dolgo način življenja.                 

 Zavedamo se kamenčkov, ki jih počasi dodajamo v mozaik oblikovanja in ustvarjanja otrokovega zdravega in varnega življenjskega okolja in navad.

 Pri svojem delu s tega področja smo uspešni in smo prehodili že pomembne korake v skrbi za okolje v katerem živimo. Seveda pa se nam vsako leto porajajo nove ideje in možnosti osveščanja, kar pomeni, da bomo dosedanje delo nadaljevali in nadgrajevali.

eko4

 Narava je okolje in mi smo njeni učenci. 

Koordinator:
Bojana Simonič, pomočnica ravnateljice