Fit

MEDNARODNI PROJEKT: FIT SLOVENIJA  »Svet gibanja, svet veselja«.

Projekt se izvaja na nivoju zavoda v vseh 36 oddelkih. Izvajamo ga s ciljem spodbujanja gibanja z igro, razvijanja navad in potreb po vsakodnevni gibalni aktivnosti, razvijanja motoričnih sposobnosti ter krepitev organizma, duševnega in telesnega zdravja.

Fit pedagogika v ospredje postavlja igro. Preko igre, kot najučinkovitejše metode učenja otrok, vabi otroke v aktivno raziskovanje lastnih gibalnih zmožnosti ter ob različnih gibalnih izzivih, daje otroku pozitivne povratne informacije o njegovih lastnih individualnih gibalnih sposobnostih, ne glede na njegovo stopnjo gibalnega razvoja. Tako otrok ob pridobivanju različnih gibalnih izkušenj doživlja veselje in zadovoljstvo, kar v njem ohranja pozitivno naravnanost do gibalnih dejavnosti.    
Gre za celosten razvoj otroka s poudarkom na gibalnem razvoju in njegova povezava z ostalimi razvojnimi področji. 
Ker je Fit vadba zasnovana na igri in medsebojni interakciji kot bistvenem delu učnega procesa:

 • omogoča doživljanje ugodja v gibanju,
 • ohranja in spodbuja otrokovo naravno potrebo po gibanju,
 • spodbuja otrokovo potrebo po sodelovanju z vrstniki in odraslimi,
 • sledi naravnemu gibalnemu razvoju otroka, pa vendar je korak pred njim,
 • upošteva kritična obdobja v otrokovem razvoju in tako ohranja njegovo pripravljenost in navdušenje za sodelovanje,
 • ohranja otrokov raziskovalni duh,
 • zagotavlja upoštevanje postopnosti,
 • daje možnost za ustvarjalnost,
 • spodbuja k pri iskanju lastnih rešitev,
 • uči razmišljati, s tem pa prispeva k rasti otrokove samopodobe in samospoštovanja.

?

                      Cilj: Spreminjati življenjski slog iz neaktivnega v aktivnega. 
Koordinatorji za področje gibanja v vrtcu so zadolženi za:

 • organizacijo gibalnih dejavnosti za otroke, starše in zaposlene na nivoju enote, zavoda,
 • načrtovanje in koordinacijo prireditve dan vrtca Pobrežje: »Z gibanjem do prijateljstva«.
Centraliziran evropski projekt KIDS IN MOTION – FIT4KID MREŽA
Osnovni podatki o projektu:
EACEA CENTRALIZIRANI PROJEKT – Lifelong Learning Programme

Naziv projekta: KIDS IN MOTION Naziv mreže: FIT4KID NETWORK

Pilotske evropske države v projektu: Slovenija, Španija, Nemčija, Češka, Finska
Pilotske evropske države v mreži: Slovenija, Španija, Nemčija, Islandija, Velika Britanija
Izven evropska država v mreži (The Third Country): Avstralij
Namen in cilji projekta:

 • Zagotoviti platformo za promocijo izobraževalnih inovacij ter izmenjava in prenos najboljših praks v povezavi s pomenom vadbe in telesne dejavnosti v predšolski in osnovnošolski vzgoji.
 • Aktivnosti mreže so usmerjene na prilagoditev in prenos obstoječega primera dobre prakse Fit Kobacaj v Republiki Sloveniji, ki je osredotočen na razvoj spretnosti med učitelji in multiplikatorji, ki delajo v predšolskih in osnovnošolskih okoljih, izboljšanje učnega okolja in možnosti za učenje med predšolskimi in osnovnošolskimi otroki ter s tem izboljšanje njihovih psiho-fizičnih sposobnosti (gibalnih in kognitivnih) in zdravja.
 • Fit4Kid model je sestavljen iz motivacijske pedagogike, izobraževalnih programov, tehnik, vsebin in smernic, ki se osredotočajo na povečano uporabo vadbe in telesne dejavnosti v predšolskem in osnovnošolskem obdobju. Izobražuje učitelje in vzgojitelje, da bi znali sočasno k aktivnosti spodbuditi možgane in telo ter s tem povečati učinkovitost. pri učenju in izboljšati učne spretnosti ter sposobnosti.

 

 

Specifični cilji Fit4Kid mreže:

 • Analizirati (in zabeležiti) obstoječe programe telesne aktivnosti, metodologije in vsebine v sodelujočih partnerskih državah, potrditi obstoječe programe in stopnje izobraževanja s specifičnimi razvojnimi potrebami za učitelje in vzgojitelje v predšolskem in osnovnošolskem obdobju.
 • Opredeliti in širiti dobre prakse.
 • Razviti evropski predšolski model za učitelje in vzgojitelje, ki spodbuja telesno dejavnost in vadbo med predšolskimi in osnovnošolskimi otroki, ki temelji na slovenskem obstoječem primeru dobre prakse, prilagoditev le-tega, da bo reflektiral potrjena znanja in zadostil potrebam na vseh nivojih.
 • Izvesti pilotsko testiranje razvitega evropskega predšolskega in osnovnošolskega modela in materialov s pomočjo začetnega in nadaljevalnega usposabljanja multiplikatorjev, vključujoč 10-15 multiplikatorjev v vseh 4-ih partnerskih državah (DE, ES, IS, SI, UK), t.i. izobraževalni program strokovnega usposabljanja za multiplikatorje in učitelje.
 • Izvesti pilotsko testiranje razvitega evropskega predšolskega in osnovnošolskega modela in materialov s pilotsko implementacijo v 5-15ih vrtcih oziroma šolah v vseh 4-ih partnerskih državah (DE, ES, IS, SI, UK), t.i. program.
 • Aktivno promovirati končne rezultate projekta politiki in odgovornim v vsaki sodelujoči državi ter se dogovoriti o nadaljnjih aktivnostih mreže, ki bodo trajale dlje, kot obdobje financiranja (vključno z zagotavljanjem podpore za evropske mreže mentorskih skupin).